הליך הצעות מחיר

1. מוזיאון מגדל דוד (להלן: "המוזיאון") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ, הקמת מבנה כניסה בגן דוד ושדרוג מערכות וחללים במוזיאון מגדל דוד לצורך הקמת תערוכת קבע חדשה ועבודות נוספות.
2. ניתן לעיין במסמכי ההליך, ללא תשלום, בקישור או לקבל על גבי USB, במשרדי המוזיאון, אשר נמצאים במוזיאון מגדל דוד, שער יפו ירושלים, בתיאום מראש.
3. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 25.12.19, מהשעה 11:00 ועד לשעה 14:00, ויתחיל בכניסה הראשית למוזיאון. במהלך הסיור, יוכלו המשתתפים לבקש הבהרות בקשר לעבודות ולתנאי ההליך. סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה.
4. סיור קבלנים נוסף, לא חובה, יתקיים ביום 8.1.20 מהשעה 11:00 ועד לשעה 14:00, ויתחיל בכניסה הראשית למוזיאון.
5. סיור קבלנים חובה למציעים שלא היו בסיור הקבלנים ב 25.12.19 יתקיים ב 29.1.20 בשעה 10:00.
6. מועד אחרון להגשת ההצעות להליך: 10.03.20 עד השעה 15:00 בצהריים. ההצעות תוגשנה בהתאם להוראות ההליך ותופקדנה במסירה אישית ודיגיטלית עד למועד הנ"ל במוזיאון מגדל דוד. כל הצעה תימסר כמפורט במסמכי ההליך
7. המציע רשאי לפנות בכתב במייל QATOD@tod.org.il בשאלות ו/או בבקשות להבהרה בעניין סתירות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי ההזמנה להצעת הצעות ושאר מסמכי ההליך, וזאת עד ליום 24.1.20 בחלוף המועד הנ"ל לא תתקבלנה שאלות הבהרה נוספות אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון. יודגש, כי המוזיאון אינו חייב לענות על כל שאלה וכי הדבר יהיה לשיקול דעתו הבלעדי. תשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המוזיאון.
8. תנאי סף, שיקולים לבחירת המציע, וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס להליך ולהשתתפות בו מפורטים במסמכי ההליך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי הסף כוללים, בין היתר:
א. סיווג תקף בענף הקבלנים, קבוצה ג'3 ומעלה.
ב. ניסיון ביצוע עבודות בינוי ושיפוץ במבני ציבור בשלושה פרויקטים לפחות, באזור ירושלים רבתי (רדיוס של כ70 ק"מ מירושלים), בין השנים 2015-2019, אשר היקפם הינו 15,000,000 ש"ח (לכל אחד), לא כולל מע"מ.
ג. ניסיון בביצוע עבודות בינוי ושיפוץ בשני פרויקטים לפחות, בין השנים 2013-2019 אשר התקיימו באתרים ארכיאולוגים ו\או לשימור בהיקף של 8,000,000 ₪ (לכל אחד), לא כולל מע"מ, או לחילופין פרויקטי שימור בהיקף מצטבר של 20 מיליון ש"ח באותן שנים.
ד. המציע לא נמצא בניגוד עניינים עם המוזיאון.
ה. המציע, או מי מבעליו, לא הורשע בפלילים או שחלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין, בעבירות נגד ביטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז 1977 כנגד גופו של אדם, או בעבירות מוסר ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות שיש עימן קלון.
ו. התקיימו במציע תנאי סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לפיהם שנה קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, לא הורשע המציע או מי מטעמו, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או תשלום שכר מינימום.
ז. לא עומדות כנגד המציע ו/או מנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים ו/או לצווי פינוי.
ח. המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
ט. המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל המכס והמע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס ערך מוסף.
9. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לשנות כל אחד מתנאי ההליך, ואינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן עם המציעים או מי מהם וכן לנהל הליך תחרותי נוסף.
11. שינוי תנאי כלשהוא בתנאי ההליך, לרבות שינוי במועדים הנקובים לעיל, יפורסם באתר האינטרנט של המוזיאון. באחריות המציעים לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט, ככל שתהיינה.
12. האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות מסמכי ההליך בלבד יחייבו את המוזיאון.