קול קורא – קפיטריה במוזיאון מגדל דוד

הליך שני – ינואר 2020

מוזיאון מגדל דוד מכניס בשעריו כ500,000 מבקרים בשנה, בשעות היום והלילה.
המוזיאון מבקש להכניס למוזיאון ספק קפיטריה ושירותים נוספים )להלן: "המפעיל"( כמפורט להלן. הגדרות ותנאי סף:

1. סיור מציעים חובה יתקיים בתאריך 20.01.20 בשעה 09.30. הסיור הינו חובה ומציע אשר לא ינכח בו לא יורשה להשתתף בהליך. הסיור אינו חובה עבור מציעים שהשתתפו בהליך הקודם מחודש דצמבר 2019. 2. מציעים שהגישו הצעתם בחודש דצמבר, רשאים להגיש הצעה מעודכנת אך אינם חייבים לעשות כן. 3. המפעיל יידרש לתת שירותי קפיטריה חלבית. המפעיל יתבקש מעת לעת לספק שירותי כיבוד קל, סנדביצ'ים לפעילויות המוזיאון, בר הכולל אלכוהול בארועי ערב ועוד, בהתאם לאופי הארוע ולהזמנת המוזיאון או לקוחותיו.
4. המוזיאון אינו מתחייב להיקף רוכשים מינימלי או היקף עסקאות מינימלי.
5. שעות הפתיחה של הקפיטריה אפשריות בימי חול (א'-ו'), בין השעות 9:00-17:00 ובימי ו' 14:00-9:00.
6. המפעיל מביא עימו ציוד מלא בהתאם להצעתו.
7. המפעיל מחזיק רשיון עסק ותעודת כשרות.
8. המפעיל יתן למבקרי המוזיאון שירות בייצוגיות ובנראות מכובדת.
9. המפעיל יציין בהצעתו את אחוז ההנחה למוזיאון ולעובדיו, על מוצרי התפריט.
10. המוזיאון לא יגבה דמי שכירות בגין השכרת המקום.
11. קול הקורא הינו לשנה, החל מה1.20 עם אופציה לשנה נוספת.
12. כל צד רשאי להודיע בכל שלב על יציאתו מההתקשרות בהתראה של 30 יום מראש. 13. למפעיל ביטוח כנדרש.
14. שאלות ניתן לשלוח עד לתאריך 28.01.20, למייל: Uriel@tod.org.il
15. הגשת ההצעות תתבצע באופן דיגיטלי למייל דלעיל, עד לתאריך 31.1.20 בשעה 15.00. 16. המוזיאון אינו חייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

קריטריונים לבחירת המפעיל:

  • נסיון בתחום
  • מחירון מפורט
  • טווח מוצרים
  • קיומו של מטבח קצה ורשיונות
  • בדיקות והמלצות נוספות כל ויידרש

נספחים נדרשים לצורך הגשת ההצעה:

  • אודות המציע ופרטי קשר
  • נספח ציוד כולל
  • נספח תפריט מוצרים ומחירון, ואחוז הנחה למוזיאון ועובדיו רשיון עסק
  • תעודת כשרות