מעבר לתוכן מרכזי
תקנון אתר מגדל דוד

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר מגדל דוד – המוזיאון לתולדות ירושלים

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה לפני תחילת השימוש באתר.

 1. כללי
  1.1. תנאי השימוש שלהלן חלים על המשתמש באתר המופעל על ידי עמותת מגדל דוד המוזיאון לתולדות ירושלים ע"ר 580016731 בכתובת https://www.tod.org.il (להלן: "האתר" ו-"המוזיאון").
  1.2. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר לרבות טלפון חכם וכד', ועל כל תוכן הכלול בו לרבות אך לא רק מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי מסמכים, תמונות, צילומים, איורים, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, ומאגר נתונים (להלן: "התכנים").
  1.3. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
  1.4. ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
  1.5. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
  1.6. כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.
 2. שימוש באתר
  2.1. האתר בכללותו לרבות כל התכנים המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS).
  2.2. ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנת ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. המוזיאון אינו אחראי לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הגישה לאתר ולתכנים המצויים בו עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה, דפדפנים שונים והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. המוזיאון אינו מתחייב כי התכנים יוצגו בצורה זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
  2.3. המוזיאון רשאי בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר תכנים מהאתר או להוסיף תכנים לאתר, מעת לעת, על ידי עדכון האתר וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר מחדש. המוזיאון אינו מחויב לשמור את המידע והתכנים באתר והוא רשאי למוחקם.
  2.4. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (Links) שאינם מופעלים על ידי המוזיאון (להלן: "קישורים"). הקישורים הנ"ל מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין למוזיאון שליטה על אתרים אלה ואין המוזיאון נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. המוזיאון אינו אחראי לתכנים המופיעים בקישורים ואינו מתחייב לתקינות הקישורים. המוזיאון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים.
  2.5. באתר עשויות להופיע פרסומות של צדדים שלישיים. למוזיאון לא תהיה כל אחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר ומה שהן באות לפרסם. האחריות על הפרסום היא על המפרסמים בלבד. ולמוזיאון לא תהיה כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  2.6. המוזיאון רשאי להגביל את הגישה לאתר או לחלק ממנו למשתמשים ו/או להתנות את הגישה לאתר למשתמשים שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.
 3. זכויות יוצרים
  3.1. האתר בכללותו והתכנים המוצגים בו כוללים תכנים שהינם קניינו הבלעדי של המוזיאון ו/או של צדדים שלישיים שהתירו למוזיאון להשתמש בהם והם מוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודין זר והשימוש בתכנים אלה כפוף להם.
  3.2. על המשתמש לנהוג על פי הדינים הנ"ל ונאסר עליו לבצע כל שימוש בתכנים האסור על פי דין לרבות שימוש מסחרי, פרסום, הפצה, העתקה, שכפול, יצירת עבודות נגזרות, עיבוד או העברה, מכירה או השכרה של התכנים באתר ללא הסכמת המוזיאון מראש ובכתב.
  כמו כן, נאסר על המשתמש לעשות שימוש בשמות ובסימנים מסחריים המוצגים באתר ללא הסכמת המוזיאון מראש ובכתב. אישור כאמור יינתן על ידי המוזיאון לאחר בחינת כל בקשה לגופה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון אשר עשוי להתנות את הסכמתו בתנאים שונים וכן לדרוש דמי שימוש, לפי שיקול דעתו.
 4. חובות המשתמש
  4.1. המשתמש לא יבצע פעולות באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או לתקנון זה, לרבות כל שימוש מסחרי בתכנים שבאתר או בכל חלק מהם ו/או התערבות כלשהי בתכנים המוצגים באתר לרבות אך לא רק – שינוי או מחיקה של מידע או תכנים או פעולות העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר.
  4.2. המשתמש לא יבצע באתר פעולות המהוות זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.
  4.3. המשתמש ישפה ויפצה את המוזיאון בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם למוזיאון בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש המשתמש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין.
  4.4. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המוזיאון, המשתמש מסכים, כי במקרים בהם המוזיאון יחשוב שקיים חשש שהשימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תקנון תנאי השימוש ו/או כל דין, יהא המוזיאון רשאי לבצע כל פעולה, כפי שימצא לנכון, כדי להגן על זכויותיו ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים ובין היתר למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר.
  4.5. כן מובהר, כי המוזיאון עשוי להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה המוזיאון רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 5. הגבלת אחריות
  5.1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  5.2. המוזיאון ו/או צדדים שלישיים אינם נושאים באחריות בכל צורה שהיא לשימוש בתכנים באתר לרבות לדיוק, המהימנות, הזמינות, ואיכותו של התכנים באתר ואינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכנים המועלים לאתר.
  5.3. המוזיאון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי משימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. המוזיאון אינו אחראי לכל נזק לרבות בשל וירוס, תוכנות זדוניות כגון סוס טרויאני, Worms, או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע ו/או תכנים מהאתר.
  5.4. המוזיאון מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המוזיאון אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המוזיאון לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  5.5. המוזיאון וצדדים שלישיים המפרסמים באתר משתמש בקובצי Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות האישיות של המשתמש, לצרכי אבטחת מידע וכדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך באתר במקומות המיועדים לכך.
  אם אינך מעוניין לקבל קובצי Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע.
  5.6. באירועים המתקיימים בשיתוף פעולה עם גוף נוסף, המוזיאון רשאי להעביר פרטים (מלבד פרטי אשראי) לגוף השותף.
 6. הוראות שונות
  6.1. המוזיאון רשאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה או כל חלק מהן.
  6.2. המוזיאון שומר על זכותו להכניס שינויים בתקנון תנאי שימוש זה, בכל עת ולפי שיקול דעתו, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתקנון תנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תקנון תנאי השימוש. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן בתנאי השימוש.
  6.3. שימוש במידע ובתכנים שאינו על פי תקנון תנאי השימוש זה יהוו עילה לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המוזיאון.
  6.4. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תקנון תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.
  6.5. בכל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש לפנות למוזיאון בדואר אלקטרוני: [email protected] או בטלפון מס' 02-6265333.
 7. תנאי ביטול

7.1 ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו באתר בתוך 14 ימים מביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לא פחות מ-7 ימי עסקים ממועד הפעילות. הביטול יתקבל בכתב בלבד במייל [email protected]

גלישה מהנה!